Szkoła Podstawowa Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Jastrzębie-Zdrój

W roku 1991 Rada Miasta Jastrzębia Zdroju, na wniosek rodziców, podjęła uchwałę o utworzeniu ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. Tak rozpoczęła działalność rehabilitacyjno – dydaktyczno – wychowawczą pierwszego września 1991r. placówka publiczna o nazwie Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Budynek ośrodka przejęty po osiedlowym żłobku, składał się z sali gimnastycznej, dwóch sal do ćwiczeń indywidualnych, pomieszczenia do masażu klasycznego, terapii cieplnej, ćwiczeń oporowych ze specjalistycznym sprzętem, z gabinetu lekarskiego, sześciu sal lekcyjnych, trzech sal do rewalidacji indywidualnej, gabinetu logopedy i psychologa świetlicy. W następnych latach pojawia się sala doświadczania świata oraz sala komputerowa.
Do placówki uczęszczały dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu z zaburzeniami sprzężonymi, niepełnosprawnością wieloraką, m.in. porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, wadami wzroku, mowy, słuchu, przepukliną oponowo–rdzeniową, w wieku od 3 do 25 lat. Działalność placówki, ze względu na różnego rodzaju niepełnosprawności uczniów, organizowana była w zakresie rehabilitacji, wychowania i nauczania. Nauczanie i wychowanie odbywało się na poziomie przedszkolnym i w ośmioletniej Szkole Podstawowej dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy Domu Nauki i Rehabilitacji.
Z chwilą wejścia w życie reformy, zaszły zmiany również w Domu Nauki i Rehabilitacji. 1 września 1999 r. absolwenci szkoły podstawowej rozpoczęli naukę w Gimnazjum przy Domu Nauki i Rehabilitacji. Z roku na rok liczba potencjalnych wychowanków wzrastała. Budynek niemal pękał w szwach. Dlatego podjęto decyzję o rozbudowie placówki. Wieloletnie zmagania zostały uwieńczone sukcesem.
29 listopada 2001r. oddano do użytku nową część budynku. Wspólnymi siłami dyrektora, rodziców, pracowników oraz ludzi dobrej woli, placówka zostaje wyposażona w niezbędne meble. Od tego czasu warunki kształcenia, rewalidacji i rehabilitacji uczniów znacznie się poprawiły.
W roku 2002, decyzją władz, placówkę podzielono, na edukacyjną i rehabilitacyjną. Od tego czasu w jednym budynku mieszczą się dwie jednostki. Szkoły połączone w Zespół Szkół Specjalnych nr 2 oraz Dom Nauki i Rehabilitacji, który nadal zajmuje się specjalistyczną, wieloprofilową rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Szkoła nadal kształci dzieci i młodzież niepełnosprawną na poziomie oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum. Dodatkowo, dla potrzeb najmłodszych niepełnosprawnych, tworzy się ośrodek wczesnego wspomagania. Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje w zakresie poziomu nauczania, przedmiotu oraz specjalności w zakresie rewalidacji uczniów. W placówce pracują: psycholog, logopeda, oligofrenopedagodzy, surdopedagog, specjaliści z zakresu pedagogiki terapeutycznej, korekcyjno-kompensacyjnej, terapii wzroku, komunikacji alternatywnej.
W roku 2004 akty prawne normujące funkcjonowanie placówek specjalnych obligują do zmiany jej nazwy. Od czerwca 2004r. szkoła nosi nazwę Zespół Szkół nr 10. Szybko zachodzą kolejne zmiany. 11 marca 2005r. następuje uroczyste nadanie Zespołowi Szkół nr 10 imienia księdza profesora Józefa Tischnera. Od tego czasu praca wychowawcza zmierza w kierunku myśli wielkiego filozofa i księdza, Józefa Tischnera – „Nie bójcie się, wszystko już było, to od was zależy, żeby świat był lepszy.” Szkoła zyskuje również przyjaciół w osobach braci Józefa, Kazimierza Tischnera z rodziną, Mariana Tischnera z rodziną oraz całej rodziny szkół tischnerowskich. Powstanie zespołu, to stały rozwój szkoły. Wdrażanie nowych programów, programów autorskich, podejmowanie nowych inicjatyw, tworzenie tradycji, wyposażanie w nowoczesny sprzęt, stosowanie nowatorskich metod nauczania oraz stałe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną powoduje, że szkoła staje się placówką specjalistyczną w pełni tego słowa znaczeniu.
1 września 2017r., w związku ze zmianą ustroju szkolnego, Zespół Szkół nr10 przekształca się w Szkołę Podstawową nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera. W szkole znajdują się oddziały przedszkolne, 8-letnia szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne.
Od 1 września 2018r. szkoła zmienia siedzibę na ul. Szkolną 5 przenosząc się do nowo wyremontowanego budynku dostosowanego do potrzeb szkolnictwa specjalnego. W zmodernizowanym budynku mieszczą się sale lekcyjne i terapeutyczne, świetlice szkolne, biblioteka, sala konsultacyjna,sala gimnastyczna,  a na terenie zielonym: plac zabaw, altanki do zielonych lekcji, ogródek szkolny czy boisko wielofunkcyjne. Szkoła wyposażona jest w szerokopasmowy
internet i monitoring. Miejska inauguracja roku szkolnego 2018/19 połączona z pasowaniem na ucznia klas I
odbywa się w nowej szkole. Dwa tygodnie później odbywają się obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej,
w którym uczestniczą środowiska osób niepełnosprawnych.
Z roku na rok szkoła wzbogaca się w coraz nowocześniejszy, specjalistyczny, sprzęt do edukacji, rewalidacji, rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Obecnie uczniowie mogą korzystać z

Nowoczesnej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu (EFS),
Laptopów,
Tablic interaktywnych,
Sprzętu do stosowania Metody Tomatisa (EFS),
Sprzętu do terapii biofeedback (EFS),
Sprzętu do terapii metodą Warnkego,
Sprzętu do terapii i rehabilitacji Soundbeam,
Sprzętu do terapii Reha Com,
Sprzetu do terapii Play Attention,
Wyposażenia sali Montessori,
Multimedialnej pracowni logopedycznej (EFS),
Nowoczesnego wyposażenia w sali biologicznej (EFS),
Nowoczesnego wyposażenia sali fizycznej i chemicznej (EFS),
Nowoczesnych pomocy w pracowni kształcenia zintegrowanego (EFS),
Wysokiej technologii sprzętu i programów do porozumiewania się uczniów niemówiących (komunikatory, oprzyrządowanie komputerowe),
Wyposażenia do zajęć umuzykalniających i muzykoterapii,
Wyposażenia pracowni ceramicznej (EFS),
Sprzętu do terapii SI (integracji sensorycznej) (EFS),
·         Pomocy polisensorycznych (słuchowo, wzrokowo, dotykowo, węchowych).

Szkoła stale podejmuje nowe wyzwania realizując projekty na rzecz niepełnosprawnych uczniów. Do najważniejszych z nich należą Comenius, Parasol czy Program Logopedyczny.
Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi obliguje do wdrażania metod działających na wszystkie sfery każdego wychowanka. Wśród wielu stosowanych w szkole, na uwagę zasługują:

Terapia z wykorzystaniem Metody Tomatisa,
Terapia biofeedback,
Terapia Warnkego,
Terapia uwagi, koncentracji i pamięci Reha Com, Play Attantion,
Metoda Montessori,
Symultaniczno-sekwencyjna metoda wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej,
Metoda Dennisona,
Metoda projektu,
Metody aktywizujące,
Metoda Knilla,
Metoda Integracji Sensorycznej,
Terapia muzyczno-ruchowa Soundbeam,
Metoda W. Sherborne,
Cztery pory roku – polisensoryczne poznawanie,
Sposoby komunikacji pozawerbalnej (piktogram, PSC, Bliss, tablice komunikacyjne, gesty itp.),
Artterapia,
Bajkoterapia,
Ergoterapia,
Muzykoterapia,
Metoda dobrego staru,
Metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
Terapia czaszkowo-krzyżowa.
Wszyscy uczniowie przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą być objęci opieką wychowawców w świetlicy. Zainteresowani rodzice proszeni są o pobranie wniosku, uzupełnienie oraz dostarczenie do wychowawców świetlicy.

 

 

Realizujemy program: Młodzi patrioci

Aktualności:

11 kwietnia 2019 | Jastrzębie-Zdrój | Szkoła Podstawowa Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Młodzi Patrioci. Wiosna w ogrodzie.

Dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać na temat wiosennych prac w ogrodzie/działce. Mieliśmy okazję podzielić się swoimi doświadczeniami. Oglądaliśmy krótkie filmy dotyczące wiosennych prac w ogrodzie i na działce. Najwięcej frajdy mieliśmy jak zwykle podczas kodowania, pracowaliśmy wówczas w skupieniu i z największą starannością. Po zakodowaniu tras włączaliśmy Ozoboty, by sprawdzić czy udało nam się poprawnie wykonać zadanie. […]

Czytaj dalej
10 kwietnia 2019 | Jastrzębie-Zdrój | Szkoła Podstawowa Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Młodzi Patrioci. Droga do wiosny.

Dzisiaj uczniowie oprócz powtórzenia wiadomości na temat wiosny – oznak, zmian zachodzących w przyrodzie zmagali się również z zadaniami polegającymi na tworzeniu kodów za pomocą symboli graficznych (start, stop, strzałki określające kierunek ruchu). W ten sposób mogli rozwijać umiejętności orientacji przestrzennej. Pracowali zarówno z kartami pracy, jak i z matą edukacyjną.

Czytaj dalej
10 kwietnia 2019 | Jastrzębie-Zdrój | Szkoła Podstawowa Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Młodzi Patrioci. Kolorowe tulipany.

A dzisiaj krótko o obchodach Dnia Kobiet w Polsce, o tym jak świętowano ten dzień dawniej a jak współcześnie. Uczniowie mieli możliwość poznania (niektórzy przypomnienia) budowy kwiatu. Doskonaliliśmy umiejętności kodowania tras dla Ozobotów. Część naszych zajęć przeznaczyliśmy na pracę i zabawę z matą edukacyjną – przy jej użyciu mogliśmy doskonalić takie umiejętności jak określanie kierunków, […]

Czytaj dalej
9 kwietnia 2019 | Jastrzębie-Zdrój | Szkoła Podstawowa Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Młodzi Patrioci. Ciekawe, ulubione miejsca w naszym mieście.

Rozmowialiśmy na temat ciekawych i chętnie uczęszczanych przez nas miejsc w naszym mieście (biblioteka, kino, park, kawiarnie). Następnie każdy z uczniów wykonał rysunek: “Mój dom – moje ulubione miejsce w Jastrzębiu-Zdroju, do którego chętnie uczęszczam” oraz programował trasę dla Ozobota za pomocą naklejek z gotowymi kodami lub kodami do kolorowania.

Czytaj dalej
9 kwietnia 2019 | Jastrzębie-Zdrój | Szkoła Podstawowa Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Młodzi Patrioci. Moje miasto Jastrzębie-Zdrój.

Dzisiaj poznajemy bliżej historię naszego miasta. Znajdujemy zdjęcia przedstawiające najbardziej znane miejsca naszego miasta. Wyznaczamy trasy (kolorujemy) dla Ozobotów za pomocą wybranych kodów (“jedź prosto”, “skręć w lewo”, “skręć w prawo”, “wygrana/wyjście”). Z tej okazji wybraliśmy się również do “Nastawni” w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie mogliśmy samodzielnie wykonać przenośną makietę Mikromiasta.

Czytaj dalej
9 kwietnia 2019 | Jastrzębie-Zdrój | Szkoła Podstawowa Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Młodzi Patrioci. Podróż po najpiękniejszych miastach Polski cd.

A dzisiaj zobaczyliśmy efekty naszej pracy z poprzednich zajęć. Dokańczaliśmy makiety i pracowaliśmy z Ozobotami. Uczyliśmy się sekwencji kolorów potrzebnych do zaprogramowania Ozobota. Doskonaliliśmy umiejętności precyzyjnego kolorowania kodów. Wytyczaliśmy trasy na makiecie wykorzystując niektóre z poznanych kodów.

Czytaj dalej
9 kwietnia 2019 | Jastrzębie-Zdrój | Szkoła Podstawowa Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Młodzi Patrioci. Podróż po najpiękniejszych miastach Polski.

Na dzisiejszym spotkaniu przyjrzeliśmy się bliżej wybranym miastom Polski (Warszawa, Kraków). Pracowaliśmy w zespołach – jedni z nas wyszukiwali w internecie informacji na temat poszczególnych miast, następnie przedstawiali je swoim kolegom i koleżankom. Spośród przedstawionych zabytków próbowaliśmy wskazać te, które należą do omawianych miast. Przygotowywaliśmy elementy potrzebne do wykonania makiety. Wspólnymi siłami układaliśmy puzzle – […]

Czytaj dalej
9 kwietnia 2019 | Jastrzębie-Zdrój | Szkoła Podstawowa Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Młodzi Patrioci. Zwyczaje i tradycje wybranych krajów europejskich.

Szkoła

Poznawaliśmy zwyczaje i tradycje wybranych krajów europejskich (Polska, Grecja, Francja, Czechy, Wielka Brytania). Wykorzystując tablety, komputer wyszukiwaliśmy potraw charakterystycznych dla wybranych krajów europejskich. Próbowaliśmy spośród różnych  potraw wybrać te, które pasowały do omawianych przez nas państw. Wskazywaliśmy kontury poszczególnych państw, a następnie włączaliśmy Ozobota na wyznaczonej trasie.

Czytaj dalej
16 stycznia 2019 | Jastrzębie-Zdrój | Szkoła Podstawowa Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Młodzi patrioci. Polska w Europie.

Dzisiaj bliżej przyjrzeliśmy się wybranym krajom leżącym w Europie: Polska, Grecja, Francja, Czechy i Wielka Brytania. Zapamiętywaliśmy ich kontury, układaliśmy puzzle. Wyszukiwaliśmy informacji na temat symboli narodowych, zabytków, potraw i innych ciekawostek dotyczących tych państw.

Czytaj dalej
9 stycznia 2019 | Jastrzębie-Zdrój | Szkoła Podstawowa Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Młodzi patrioci. Jak długie i piękne są polskie rzeki?

Na dzisiejszych zajęcia rozmawialiśmy o znaczeniu rzek w życiu człowieka i przyrody. Przypomnieliśmy sobie główne kierunki geograficzne oraz znaczenie zwrotów źródło i ujście rzeki. Pracowaliśmy z mapą Polski i Ozobotami, programując trasę głównej rzeki Polski.

Czytaj dalej